• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (17.12.2019)

There are no translations available.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (17.12.2019)

Ве информираме дека Друштвото на физичари на Република Македонија , Сојузот на хемичари и технолози на Македонија и Македонското биолошко друштво ќе организираат обуки за предметни наставници кои изведуваат настава по предметот природни науки.Обуките и работилниците се однесуваат на темите по природни науки од прво до четврто одделение и од петто и шесто одделение.

Во прилог на пораката доставуваме известување со подетални информации. Преземи ги подеталните информации:

Известување за обуки по природни науки 2020 за I-IV

Известување за обуки по природни науки 2020 за V-VI

Со почит

ДФРМ