• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Финансиски извештај за 2011 година.

Друштвото на физичари го објавува финанскискиот извештај за 2011 година.

Истиот можете да го превземете со клик врз следниот линк: ИЗВЕШТАЈ 2011