• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Известување за конференции во регионот (10.12.2015)

There are no translations available.

1. Меѓународна конференција „Положбата на физиката во средните училишта во регионот“

    Алексинац, Република Србија 26-28 фебруари 2016
 
 
2. 44 Национална коференција за прашања од областа на образованието по физика
    „Неформалното образование по физика и астрономија“
    Јамбол, Република бугарија, 7-10 април 2016
 
 
3. Меѓународна конференција на физичарите на Р. Македонија
    Конгресен центар во Охрид, Република Македонија
    22-25 септември 2016
    Прво соопштение за 2-3 седмици на интернет страната на ДФРМ
 
ДФРМ