• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

12th Conference 2018

Please follow conference website link for more detailed information

ENTER 12TH CONFERENCE

Финансиски извештај за 2011 година.

Друштвото на физичари го објавува финанскискиот извештај за 2011 година.

Истиот можете да го превземете со клик врз следниот линк: ИЗВЕШТАЈ 2011